Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

A

Amortering är den faktiska avbetalningen på en skuld. När du amorterar på ett lån minskar aktuell kapitalskuld med motsvarande belopp.

Amorteringsfrihet innebär att du, under en bestämd tidsperiod, inte amorterar på ditt lån. Vid amorteringsbefrielse betalar du fortfarande de löpande räntekostnaderna för lånet. Se även förklaring av amortering.

Amorteringskrav är ett krav som utgör en minimigräns för hur mycket du måste amortera på ditt bolån varje år. Amorteringskravet infördes 1 juni 2016 och innebär att du, beroende på belåningsgrad årligen måste amortera 1% eller 2% av bostadens värde. Den 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare.

Amorteringstid är den avtalade tidperioden när amortering (avbetalning) på lånet ska göras.

Annuitet förknippas med annuitetslån och är det totalbelopp som en gäldenär (låntagare) betalar varje månad, d.v.s. månadskostnaden för räntan och amorteringen på lånet. Se även förklaring av annuitetslån.

Annuitetslån innebär att månadskostnaden för lånet är lika stor vid varje betalningstillfälle. Eventuella ränteändringar kan dock påverka antingen storleken på annuiteten (månadskostnaden) eller lånets återbetalningstid.

Fördelning av ränta och amortering: I början av lånets löptid består annuiteten till största del av räntekostnader. Efterhand som lånet betalas av kommer denna fördelning viktas om för att, mot slutet av löptiden, till största del bestå av amortering.

Annullation är ett begrepp som är förknippat med försäkringar. Annullation innebär att en försäkring, av olika anledningar, sägs upp innan avtalstiden löpt ut. Uppsägningen kan göras av såväl försäkringstagaren som försäkringsbolaget.

Anskaffningsvärde är det belopp som betalas när du köper (anskaffar) en produkt eller tillgång. Utöver den faktiska inköpssumman består anskaffningsvärdet även av andra kostnader som tillkommer i samband med köpet. Begreppet används ofta i samband med aktiehandel.

Autogiro är en betaltjänst som innebär att en betalning görs automatiskt från ditt konto. Vanligen görs dragningen i slutet av månaden, men det kan dock variera beroende på vad som avtalats med företaget som drar pengarna. Ett företag måste ha ditt medgivande när ett autogiro ska aktiveras. 

Avbetalning är en form av kreditköp som innebär att du erhåller en vara eller tjänst men betalar för den i efterhand. Det handlar helt enkelt om att dela upp betalningen i flera mindre betalningar under en viss tidsperiod. Hur avbetalningen regleras avtalas mellan den som köper produkten eller tjänsten och det företag som säljer den. Villkoren för avbetalning kan också framgå av och presenteras på den första fakturan.

B

Bankdagar är de dagar som svenska banker i allmänhet har öppet. En bankdag är samma sak som en vanlig helgfri vardag.

Bankgiro är ett system för hantering av inbetalningar till företag och andra anslutna aktörer. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att betala räkningar i Sverige.

Belåningsgrad är en procentsats som tydligt visar hur stor del av en bostad som är belånad. Enkelt förklarat är belåningsgraden förhållandet mellan bostadens marknadsvärde och storleken på bolånen för samma bostad.

Om du inte har skött dina betalningar kan du få en betalningsanmärkning. En sådan anmärkning påverkar bland annat dina framtida möjligheter att lån beviljas hos banker eller andra kreditinstitut.

Betalningsfri månad innebär att kredittagaren har möjlighet att skjuta upp betalningen för ett lån eller en kredit. Under den betalningsfria månaden behöver varken amortering, ränta eller andra avgifter betalas.

En påminnelse som skickas till dig om du inte har betalat en faktura i tid. Det är en uppmaning från betalningsmottagaren för att uppmärksamma dig på att det finns en innestående skuld som ännu inte har reglerats. Se även förklaring av påminnelseavgift.

Blancolån är en annan benämning på ett lån utan säkerhet. Innebär att banken eller kreditgivaren som lånar ut pengarna inte tar något objekt, exempelvis ett hus eller en bil, som säkerhet för lånet. Se även förklaring av lån utan säkerhet.

Bolånetak är ett begrepp som har med belåning av bostad att göra och innebär att du inte får låna mer än 85 procent av bostadens värde. Om du ska köpa bostad och tar ett bolån behöver du alltså kunna finansiera resterande 15 procent själv som en så kallad kontantinsats. Syftet med bolånetaket är att skydda dig som låntagare och minska risken för överbelåning. Bolånetaket infördes i Sverige den 1 oktober 2010 på initiativ av Finansinspektionen.

Borgensman är en person som går i borgen för låntagaren (gäldenären). Det innebär att borgensmannen förbinder sig att betala tillbaka skulden om gäldenären själv inte kan fullgöra sin förpliktelse att slutföra återbetalningen.

Borgenär är ett annat ord för den part som lånar ut pengar till en annan part. Borgenären är vanligen en bank eller ett kreditinstitut, men kan också vara en privatperson. Se även förklaring av långivare och kreditgivare.

Brutto är ett värde/en summa innan aktuella avdrag gjorts. Exempel på avdrag kan vara moms, skatt och rabatter.

Bunden ränta innebär att räntan är bunden under en bestämd tidsperiod. Som låntagare är man då garanterad avtalad ränta under hela den aktuella räntebindningsperioden. Vanligt förekommande i samband med bolån.

C

Courtage är den avgift du betalar när du handlar med aktier och värdepapper. Tas ut av den bank/aktör som du använder vid köp och försäljning av aktier. Hur mycket du betalar i courtage beror på vilket slags courtage som är aktuellt i ditt fall (courtageklass).

CRS är en förkortning för Common Report Standard och omfattar personer som har skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA. Se även förklaring av skatterättslig hemvist.

Här kan du läsa mer om CRS på Skatteverkets hemsida 

CVC-kod är en tresiffrig kod på baksidan av ditt betal- eller kreditkort. Behöver anges när du handlar med ditt kort på Internet.

D

Dröjsmålsränta är en ränta som tillkommer om en betalning inte gjorts i tid. Om exempelvis en låntagare (gäldenär) betalar sin månadskostnad för sent har långivaren (borgenären) rätt att, utöver redan befintliga avgifter och kostnader, ta ut en dröjsmålsränta.

E

E-legitimation är en elektronisk legitimation som kan användas online hos många olika banker, myndigheter och företag. Den vanligaste e-legitimationen är BankID. Ett BankID är jämförbart med ett pass, körkort eller annan fysisk legitimationshandling. Därför är det viktigt att skydda sin e-legitimation på samma sätt som du skyddar din fysiska id-handling.

Effektiv ränta är det faktiska pris man betalar för ett lån. Den effektiva räntan inkluderar alla eventuella avgifter och kostnader som tillkommer och ska alltid anges som en årsränta i procent. Effektiv ränta kan ses som ett slags kilopris på lån. Därför ska du alltid utgå från denna räntesats när kostnader för lån jämförs.

Skillnad mellan effektiv och nominell ränta: Effektiv ränta = grundläggande ränta + avgifter (t. ex. avi- och uppläggningsavgift). Nominell ränta = den grundläggande räntan för lånet.

F

Fakturaperiod är den period för vilken fakturan gäller/avser. I regel framgår fakturaperioden tydligt på fakturan.

Fast ränta innebär att räntesatsen är fast och därmed oförändrad under en bestämd tidsperiod. Du kan exempelvis erbjudas en fast ränta på ett sparkonto om du binder dina pengar under en viss bindningstid.

FATCA är en förkortning av den amerikanska lagen Foreign Account Tax Compliance Act. Omfattar personer som är amerikanska medborgare eller har skatterättslig hemvist i USA och innebär att finansiella institut runt om i världen är skyldiga att lämna vissa uppgifter till den amerikanska federala skattemyndigheten. Se även förklaring av skatterättslig hemvist.

Här kan du läsa mer om FATCA

Fullmakt är ett dokument som ger en eller flera personer möjlighet att utföra exempelvis bankärenden åt någon annan. I den faktiska fullmakten anges och regleras vad personen/personerna som företräder en annan part får lov att göra. Den som ger en annan part fullmakt är så kallade fullmaktsgivare. Den/de som får fullmakt att uträtta ärenden kallas för fullmaktshavare (fullmäktig).

Förfallodag avser vanligen den dag då en faktura senast ska vara betald. Tänk på att inbetalningen ska vara betalningsmottagaren tillhanda senast detta datum.  Om du använder en betalningsmetod som tar ett visst antal dagar måste du ta hänsyn till det.

Förtidslösen innebär att du löser och slutbetalar ett lån eller en kredit i förtid. Förtidslösen av bundna lån kan innebära att du får betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Se även förklaring av ränteskillnadsersättning.

G

Din grundlön är det belopp du alltid är garanterad vid varje löneutbetalning. I den ingår inte eventuella rörliga tillägg som exempelvis provision eller bonus. Grundlönen kan därför vara lägre än din taxerade inkomst.

Bra att veta! När du ansöker om ett lån hos oss ska du alltid ange din grundlön. Då kan vi göra en mer rättvis och korrekt bedömning av din inskickade låneansökan.

Gäldenär är ett annat ord för den part som har en skuld till borgenären (långivaren). En gäldenär är vanligtvis en privatperson som lånat pengar av en bank/ett kreditinstitut. 

H

Handpenning är en slags förskottsbetalning som köparen av en bostad gör. Förskottsbetalningen görs till den part som säljer bostaden. Vanligtvis är handpenningen 10 % av bostadens köpeskilling.

Huvudlåntagare är den person som bär huvudansvaret för att lånet återbetalas enligt det avtal som tecknats med den bank eller det kreditinstitut som lånar ut pengarna. Trots detta är medlåntagaren solidariskt betalningsansvarig. Se även förklaring av solidariskt betalningsansvarig.

Huvudsökande är den person som, i en låneansökan, ansöker om att vara huvudlåntagare. Se även förklaring av huvudlåntagare.

I

Inflation innebär att värdet på pengar minskar i kombination med att den allmänna prisnivån i samhället stiger. Att enstaka varor och tjänster blir dyrare är därmed inte samma sak som inflation.

K

KALP är en förkortning och sammanskrivning av orden ”Kvar att leva på”. Det är en kalkyl som de flesta kreditinstitut använder för att kontrollera och säkerställa att den sökande kan betala de nya kostnader som ett eventuellt lån innebär. En KALP har även för avsikt att värna den sökandes ekonomiska intressen genom att minimera risken för överbelåning.

Kapitalskuld är det faktiska belopp som du lånar i samband med att du tar ett lån. I kapitalskulden inkluderas inte andra tillkommande kostnader så som ränta och eventuella avgifter (exempelvis avi- och uppläggningsavgift).

Karens är den första tiden av ett försäkringsfall under vilken det inte utgår någon ersättning från försäkringen. Om du exempelvis blir sjukskriven kan karenstiden innebär att du inte får någon ersättning för de första 30 dagarna av din sjukskrivning. Karenstidens längd kan variera en hel del beroende på vilka typ av försäkring det är och vilket företag som erbjuder försäkringen.

Kontantinsats är det belopp och den del av bostaden som ska finansieras utan bolån. Kontantinsatsen ska för närvarande vara minst 15 % av bostadspriset. I regel är det rekommenderat att finansiera kontantinsatsen med eget kapital.

Kontraktsränta är kopplat till den formen av kreditprodukter där det finns ett beviljat kredit- eller låneutrymme. Kontraktsränta betalas vanligen i förskott och är en viss procentsats av det beviljade kredit- eller låneutrymmet. Betalas oavsett om krediten utnyttjas eller ej. Kontraktsränta kan också gå under benämningarna limitränta, kreditavgift och årsavgift.

Kredit innebär att du har möjlighet att skjuta upp betalningen av en vara eller tjänst till ett senare tillfälle. Ordet kredit kan både syfta på att låna pengar och att köpa något på avbetalning.

Ett exempel på en kredit är kreditkort. När du köper något med ett kreditkort betalar du inte med dina egna pengar vid köptillfället, utan får en faktura i efterhand. När fakturan ska betalas kan du i många fall välja att dela upp din betalning om du vill det. Tänk på att det då ofta tillkommer en ränta på utnyttjad kredit.

Kreditgivare är samma sak som borgenär. I de flesta fall är det en bank eller ett kreditinstitut som är kreditgivare, men det kan också vara en privatperson. Se även förklaring av borgenär och långivare.

I samband med att du ansöker om ett lån gör långivaren (borgenären) en kreditprövning. Då bedöms både din återbetalningsförmåga och om du uppfyller kraven för att beviljas ett lån.

Kreditränta är den ränta som en kund får betala för ett lån eller en utnyttjad kredit. Denna ränta anges med ytterst få undantag som en årsränta.

Kredittagare är samma sak som gäldenär. Kredittagaren är oftast en privatperson, men kan också vara ett företag eller en annan juridisk person. Se även förklaring av gäldenär och låntagare.

En kreditupplysning, i vissa sammanhang även kallat en UC, är ett dokument som tillhandahålls av kreditupplysningsföretag. Innehåller bland annat information om en persons ekonomiska situation (befintliga krediter/lån, taxerad inkomst och liknande), civilstånd och aktuella adressuppgifter. Det framgår även hur många kreditförfrågningar som gjorts de senaste 12 månaderna. Informationen i kreditupplysningen är en viktig del av det underlag som en bank eller ett kreditinstitut utgår från när en ansökan om ett lån/en kredit bedöms.

Kreditvärdighet är en uppskattning av din ekonomiska situation och fungerar som en slags riskprofil. Mer precist är det ett mått på dina förutsättningar att betala tillbaka din skuld till långivaren. Enkelt förklarat innebär en låg kreditvärdighet att banken, med största sannolikhet, ej kommer bevilja något lån.

Kronofogden, eller Kronofogdemyndigheten, är en så kallad förvaltningsmyndighet som har till uppgifter att se till att obetalda skulder blir betalda. Utöver det ger myndigheten även stöd och råd till den som ska betala.

Läs mer om myndigheten på Kronofogdens hemsida

Kvalificeringstid är ett begrepp som ofta förekommer i försäkringssammanhang. Kvalificeringstiden är den period som du måste ha haft en försäkring innan du kan utnyttja den. Om en skada inträffar under kvalificeringstiden ger försäkringen ingen ersättning.

L

Lån utan säkerhet går ofta under benämningen blancolån. Innebär att banken eller kreditgivaren lånar ut pengar utan att ta något objekt som pant för lånet. Se även förklaring av blancolån.

Låneavtal är en synonym till skuldebrev. Likt ordet antyder är det ett avtal i vilket det framgår hur mycket pengar du har lånat samt vilka villkor som gäller för lånet. Skrivs under av den/de personer som ska låna pengar (gäldenär). Se även förklaring av skuldebrev.

Löptid är den avtalade tidsperioden under vilken lånet ska betalas tillbaka. För vissa lån kan räntan i sin tur bindas på olika ränteperioder under löptiden.

Lösenkrav innebär att det beviljade lånet är villkorat och att utbetalning inte kan göras innan ett eller flera befintliga lån betalats av.

Bra att veta! Har vi satt ett lösenkrav behöver du ange följande uppgifter: Vilken bank/kreditgivare det är, belopp som ska lösas eller extraamorteras, lånenummer/kreditnummer, Bankgiro/Plusgiro och referensnummer/OCR-nummer.

M

Medkontohavare är den person som äger ett konto gemensamt med huvudkontohavaren. Om ett konto ägs gemensamt är samtliga kontohavare ansvariga för de transaktioner som sker på kontot. När kontot ska avslutas måste samtliga kontohavare godkänna avslutet.

Medlåntagare är en person som står med på och delar ett lån med den så kallade huvudlåntagaren. Medlåntagaren är solidariskt ansvarig för att skulden betalas tillbaka i sin helhet. Det innebär att såväl huvudlåntagaren som medlåntagaren bär ett lika stort ansvar för aktuell återbetalning. I legal mening görs ingen skillnad på huvud- och medlåntagare. Se även förklaring av solidariskt betalningsansvarig.

Medsökande är den person som ansöker om ett lån tillsammans med huvudsökande. Ofta är det en fördel att ha med en medsökande i sin låneansökan. Se även förklaring av medlåntagare.

Minusränta kallas även för negativ ränta och innebär att räntan ligger under noll procent. I teorin betyder det att du som bankkund kan låna pengar till lägre räntor, men också behöver betala för att ha pengar sparade på ditt bankkonto. I Sverige har vi haft minusränta sedan 2015, men de faktiska effekterna av detta har ännu inte inneburit att privatperson behöver betala för att spara pengar på banken. Avsikten med minusränta är att stimulera utlåning.

N

Netto är ett värde/en summa efter att aktuella avdrag gjorts. Exempel på avdrag kan vara moms, skatt och rabatter.

Nominell ränta utgör den grundläggande räntan som långivaren (borgenären) tar ut för lånet. I den nominella räntan tas inte hänsyn till andra eventuellt tillkommande avgifter som exempelvis uppläggningsavgift, aviavgift eller andra tillägg.

Skillnad mellan effektiv och nominell ränta: Nominell ränta = den grundläggande räntan för lånet. Effektiv ränta = grundläggande ränta + avgifter (t. ex. avi- och uppläggningsavgift).

O

OCR-nummer kallas även för referensnummer och är en unik sifferkombination för betalning. Med hjälp av det OCR-nummer som finns på din faktura kan ett företag/en betalningsmottagare kontrollera att din inbetalning mottagits.

P

PEP är en förkortning av det engelska begreppet ”Politically Exposed Person” och syftar på en person som, av olika anledningar, är i en politiskt utsatt ställning. För att anses vara en person i politiskt utsatt ställning ska man ha eller ha haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Enligt penningtvättslagen måste banken ha uppgifter om vilka av bankens kunder som är person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

På Bankföreningens hemsida kan du läsa mer om PEP 

Påminnelseavgift är en avgift som kan tillkomma vid försenad eller utebliven betalning. Utöver påminnelseavgift har betalningsmottagaren även möjlighet att ta ut en dröjsmålsränta när betalningen inte gjorts i tid. Se även förklaring av dröjsmålsränta

R

Rak amortering innebär att det alltid är samma belopp som amorteras vid varje avtalat betalningstillfälle. Utöver amortering tillkommer ränta. Den totala månadskostnaden för lånet är högre i början men minskar efterhand som skulden betalas av.

Det finns olika typer av räntesatser. Två vanligt förekommande räntesatser i lånesammanhang är nominell ränta (ibland bara omnämnd som ränta) och effektiv ränta. Se förklaring av nominell ränta respektive effektiv ränta.

Ränteskillnadsersättning uppstår när du som låntagare (gäldenär) väljer att lösa ett bundet lån i förtid. Ränteskillnadsersättning är inte en avgift utan en ersättning som långivaren (borgenären), exempelvis banken, har rätt att ta ut för att täcka den förlust som uteblivna ränteintäkter innebär.

Rörlig ränta innebär att räntan kan förändras över tid. En rörlig ränta kan därmed både höjas och sänkas. 

S

Servicekonto är ett transaktionskonto som öppnas i samband med att vi betalar ut ett lån till dig. Det är till detta konto vi betalar ut avtalat lånebelopp. När du ska betala din månadskostnad gör du en månatlig överföring till ditt Servicekonto i vår bank.

Skatterättslig hemvist är det land i vilket du betalar skatt och deklarerar din inkomst. I de flesta fall bor eller arbetar du i detta land, men avvikelser kan förekomma.

Skatteåterbäring är pengar som Skatteverket betalar ut till dig som betalat in för mycket skatt i samband med inkomstdeklaration. Detta omfattar därmed det endast dig som fått en inkomstdeklaration eller av andra anledningar behöver deklarera i Sverige. För att räkna ut din slutgiltiga skatt går Skatteverket igenom uppgifterna du lämnat vid deklarationen. När din slutgiltiga skatt räknats ut skickar Skatteverket ut ett så kallat slutskattebesked där du ser hur mycket skatt du ska få tillbaka eller betala.

Kom ihåg att du behöver ha ett registrerat konto för utbetalning. Detta för att du ska få din eventuella skatteåterbäring utbetald till ditt konto. Du kan registrera utbetalningskonto i samband med att inkomstdeklarationen skickas in digitalt. Det går även bra att göra detta via någon av Skatteverkets digitala e-tjänster "Mina sidor" eller "Skattekonto". Du loggar enkelt in med ditt BankID eller annan godkänd och giltig e-legitimation.

Skuldebrev är ett annat ord för låneavtal. Skuldebrev är det avtal som du skriver under när du lånar pengar av en bank eller ett kreditinstitut. I skuldebrevet framgår hur stort lånebeloppet är samt vilka villkor som gäller för det avtalade lånet. Se även förklaring av låneavtal.

Skuldsättningsgrad är ett mått på relationen mellan skulder och eget kapital. Används ofta som ett finansiellt nyckeltal i företagsekonomiska sammanhang.

Solidariskt betalningsansvarig är ett begrepp som blir aktuellt när det är flera låntagare som gemensamt ansvarar för att betala tillbaka hela skulden. Att vara solidariskt betalningsansvarig innebär exempelvis att en medlåntagare i vissa fall kan komma att krävas på full betalning för hela lånet. Se även förklaring av medlåntagare.

Styrränta är en ränta som sätts av Riksbanken. Styrräntan är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg och utgör den ränta som svenska banker får betala för att låna pengar. Genom att höja eller sänka styrräntan har Riksbanken möjlighet att påverka marknadsräntorna i Sverige. Generellt sett bromsar en hög styrränta tillväxt och inflation medan en låg styrränta stimulerar tillväxt.

En stående överföring är ett sätt att automatisera överföringar som du gör med viss regelbundenhet. En stående överföring innebär att ett av dig förutbestämt belopp automatiskt överförs till valfritt konto i samma eller annan bank. Du bestämmer själv vilket datum transaktionen ska göras, vilket belopp som ska dras och när den ska upphöra.

Tips! När du ska betala månadskostnaden på ett lån hos oss är det smart att lägga upp en stående överföring från din ordinarie bank till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Då slipper du överföra pengar manuellt varje månad.

Aktuellt om och när du tar ett lån med säkerhet. Kan vara pant i fast egendom som till exempel en lägenhet, ett hus eller en bil. Skulle du få svårt att betala tillbaka din skuld kan långivaren (borgenären) tvinga fram en försäljning av säkerheten.

T

Tillträdesdag är den dag då ägandet av en fastighet övergår från säljaren till köparen. Från och med tillträdesdagen är det köparen som ansvarar för fastigheten eller bostadsrätten.

U

Uppläggningsavgift är en avgift som banken eller kreditgivaren tar ut i samband med att ett lån eller en kredit läggs upp och betalas ut.

V

Valutadag är den dagen då en insatt eller överförd summa pengar blir tillgänglig på mottagarens konto.

Villkorsändring innebär att gällande villkor för ett lån ändras. Ett vanligt exempel är att du och berörd bank eller kreditgivare kommer överens om att ändra återbetalningstiden på ett befintligt lån. En villkorsändring behöver godkännas, dokumenteras och skrivas under av såväl kreditgivaren som berörda låntagare. Detta görs vanligen med en så kallad villkorsändringsblankett.