Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Kontakta oss

All kontakt med oss sker via telefon, mejl och vår Internetbank. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor. Vi finns här för dig!

Man och kvinna kollar på sin dator

Spärra kort

Behöver du spärra ditt kort kan du när som helst på dygnet ringa vår spärrservice på 040- 205 698. 

Generella frågor

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Ja, du kan lösa ditt lån när du vill. Vi tar inte ut någon avgift när du vill lösa lånet i förtid. Tänk dock på att det alltid tillkommer en upplupen ränta fram till den dag då lånet ska lösas. Därför är det viktigt att du, oavsett vad, kontaktar oss för att få korrekta lösenuppgifter.

Läs mer

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer

När du överför pengar till ett Servicekonto hos oss från en annan bank kan pengarna vara framme tidigast samma bankdag som du gör överföringen, normalt bankdagen efter.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

Om du förlorar (eller misstänker att du förlorat) ditt kort eller din PIN-kod ska du omedelbart ringa Spärrservice på 040-205 698, från utlandet +46 (0)40 205 698.

Du kan också spärra ditt kort direkt i Internetbanken. Logga in med ditt BankID, välj menyvalet ”Kortöversikt” och klicka på knappen ”Välj”. Därefter klickar du på underrubriken ”Avaktivera kort” och följer instruktionerna i skärmen för att spärra kortet.

Ett par kollar på en surfplatta

Synpunkter & klagomål

Du är alltid välkommen att framföra dina synpunkter om Lån & Spar Bank och våra tjänster till oss. Lämna dina synpunkter i formuläret. 

Synpunkter & klagomål

Tyck till så vi kan bli bättre. Dina synpunkter och tankar är viktiga för oss. 

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig 

Lån & Spar Sverige, bankfilial Org.nr 516406-0971 Postadress: Box 4114, SE–203 12 Malmö  Telefonnummer: 040-205 600 E-post: info@lsb.se Webb: lsb.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud i Lån & Spar Bank nås på adress, Lån & Spar Bank A/S, Att: DPO, Højbro Plads 9-11, 1200 Köpenhamn, Danmark. 

Ändamålen med behandlingen

Banken behandlar personuppgifter i syfte att kontrollera, rådge, kreditpröva och fatta beslut inför ingående av avtal om bankens produkter och tjänster, administrera och fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Behandling sker även i syfte att genomföra marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, statistik, metod- och affärsutveckling, riskhantering samt för att utvärdera tjänster och produkter. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av kredit för kapitaltäckningsändamål. 

Personuppgifter kan vidare behandlas av Banken som underlag för finansiell rådgivning och information om Bankens tjänster och produkter.

Banken registrerar vidare, för kreditgivningsändamål, viss kundgemenskap i sitt system. Sådan registrering baseras på följande kriterier för gemenskap med annan kund i Banken 1) innehav av gemensam produkt, 2) giftermål eller registrerat partnerskap och/eller 3) samma folkbokföringsadress.

Banken kan också komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

Samtal till och från banken kan komma att spelas in i syfte att dokumentera ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Grunden för behandling 

Bankens behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

  • Banken behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna kundavtal samt för att vidta åtgärder på begäran av person som ansöker om produkter eller tjänster hos Banken. 
  • Banken behandlar personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. 
  • Banken behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Bankens tjänster och produkter till sina kunder (angående direktreklamspärr – se nedan.)
  • Eventuell behandling av personuppgifter vid marknadsföring via e-post till andra personer än Bankens kunder grundas på samtycke från den registrerade. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen omfattar

Basuppgifter: personnummer, namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-postadress. Produktrelaterade uppgifter: uppgifter från kreditupplysningsbolag, uppgifter lämnade av person i samband med ansökan om produkt. Övriga uppgifter: uppgifter som kund lämnar till Banken i samband med administration/frågor gällande kundens engagemang eller Bankens övriga tjänster. Om person ansöker om eller innehar låneskyddsförsäkring eller liknande produkt: uppgift om person/kund är fullt arbetsför.  

Utebliven information 

Om person inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att person inte erhåller Bankens produkter eller tjänster.

Personuppgifter som behandlas har samlats in från en eller flera av följande källor

Personen (direkt och indirekt efter godkännande), kreditupplysningsbolag och SPAR. 

Mottagare

Personuppgifterna har eller ska lämnas till följande mottagare:

  • Bankens olika enheter i Sverige och Danmark.
  • Av Banken anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckeri.
  • Bankens utvalda samarbetspartners, så som försäkringsbolag, medlemsorganisationer och låneförmedlare.

Mottagare finns i Sverige och Danmark. I vissa fall kan mottagare även finnas i annat EU-land.

Automatiserat beslutsfattande och profilering 

Vid ansökan och hantering av krediter kan automatiserat beslutsfattande och profilering av person/kund förekomma. Automatiserat beslutsfattande rör framför allt beslut om kreditgivning baserat på kreditbetyg och liknande som Banken inhämtar från kreditupplysningsföretag. Person som ansöker om produkt (kredit) ska uppfylla Bankens krav på kreditvärdighet avseende den aktuella produkten. 

Tid som personuppgifterna behandlas 

Personuppgifter behandlas tio år efter senast avslutade engagemanget kunden har haft i Banken. Behandling av personuppgifter i andra fall sker utifrån den kortare tidsperiod banken bedömer det nödvändigt eller lämpligt utifrån rättsliga förpliktelser eller god kundvård. Till exempel kommer uppgifter med koppling till kontroll enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att behandlas i minst fem år.

Information om personuppgifter 

Person som ansökt om produkter från Banken och som registrerats har rätt att få information från Banken angående vilka personuppgifter som Banken behandlar om personen och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Banken, se adress ovan.

Direktreklamspärr

Kund kan begära att Banken inför direktreklamspärr. Då erhåller kunden inte reklaminformation direkt från Banken. 

Rätt att begära rättelse, radering eller begränsningar av respektive invända mot behandling av personuppgifter, dataportabilitet 

Person/kund har rätt att begära rättelse av personuppgift som Banken behandlar om personen/kunden. Person/kund har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

Återkallelse av samtycke

Om viss personuppgift behandlas på grundval samtycke från den registrerade äger den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke när som helst. 

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Person/kund har rätt att inge klagomål avseende Bankens behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se. I Danmark är tillsynsmyndigheten Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, www.datatilsynet.dk.

Personuppgifter som behandlas 

Sådan information lämnas antingen elektroniskt via meddelande i internetbanken eller skickas till personens/kundens folkbokföringsadress. Inspelade samtal lämnas endast elektroniskt.