Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Därför ställer banken frågor

Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism


Penningtvättslagen ställer krav på alla banker att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Det innebär att vi behöver ha god kännedom om dig som kund och förstå syftet med de tjänster du vill ha hos oss och hur det ska användas. Av den anledningen ställer vi frågor till dig när du ansöker om till exempel lån eller konto.

Du måste också kunna identifiera dig med BankID i samband med att du ingår avtal om tjänst. Vi ställer samma frågor till alla kunder och den information du lämnar omfattas av banksekretessen.

Läs mer hos svenska Bankföreningen

Referens: Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Banken står under tillsyn av danska Finanstilsynet (finanstilsynet.dk), och under viss tillsyn av svenska Finansinspektionen (fi.se).

 

Varför behöver vi ställa  frågor?

Som ovan nämnt är vi, i enlighet med penningtvättslagen, skyldiga att ha viss grundläggande kännedom om våra kunder och de transaktioner som sker i våra system. För att nå upp till den kännedom som nuvarande lag kräver behöver vi ställa frågor, och i vissa fall även inhämta kompletterande underlag och information från dig som kund.

Det är vårt ansvar och vår skyldighet som bank, och samhällsaktör, att ha den här kännedomen om våra kunder. Vi ser även mycket allvarligt på den formen av brottslighet som penningtvättslagen syftar till att motverka och bekämpa. Penningtvätt och finansiering av terrorism är något som kan ha mycket långtgående och förödande konsekvenser för samhället i stort, och därför krävs det att vi gör allt vi kan för att förhindra brottslig verksamhet av den arten.

En grundläggande princip när det kommer till arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att man måste undersöka och fråga alla för att hitta de få som eventuellt avviker och inte har ärliga avsikter med sin relation och affärsförbindelse med banken. Det innebär vidare att vi ställer frågor till alla som både vill nyttja de produkter och tjänster vi erbjuder och som redan gör det. Vi väljer med andra ord inte ut specifika kunder, eller kundgrupper, för den här typen av kompletterande informationsinhämtning.

Att du får frågor, och eventuellt blir ombedd att skicka in ytterligare information eller underlag, innebär inte att det föreligger några misstankar om brott eller att vi på något annat sätt misstänkliggör dig. Vi ställer, som tidigare nämnt, frågor till alla våra kunder, och genom att svara på dessa frågor hjälper du oss att ta vårt ansvar att motarbeta och förhindra den brottslighet som faller inom ramen för penningtvättslagen.

Viktigt att känna till är att vi (banken) i sällsynta fall inte kan fortsätta tillhandahålla vissa banktjänster om vi saknar uppgifter som anses vara nödvändiga för tillräcklig kundkännedom. Under punkt 9 (Uppsägning av avtal) i våra generella villkor kan du läsa mer om när en sådan begränsning och uppsägning kan bli aktuell. Det är därför av yttersta vikt att du, utan vidare dröjsmål, besvarar våra frågor och skickar in kompletterande underlag om det efterfrågas.

Men god kundkännedom är inte endast en fråga om att vi som bank är skyldiga att samla in den här informationen, det finns andra fördelar med detta arbete. Bland annat ger det oss som bank goda förutsättningar att bättre förstå dig som kund och vilka unika behov du har. På så sätt får vi möjlighet att vara mer behjälpliga, erbjuda bättre service och rekommendera banktjänster som är mest lämpliga sett till din ekonomiska situation och dina önskemål. God kundkännedom tjänar med andra ord både dig, banken och samhället i stort väl.

I efterföljande text kan du bland annat läsa mer om vilken typ av frågor vi ställer, vilken form av underlag och kompletterande information vi kan komma att begära in samt hur vi använder och skyddar informationen.

 

Frågor som du kan behöva besvara

Frågorna vi ställer och svaren du ger är grunden, och förutsättningen, för att skapa och upprätthålla en god kundkännedom. Som tidigare nämnt ställer vi frågor till alla våra befintliga och blivande kunder. Detta görs oberoende av vilken typ av banktjänst det handlar om och antalet produkter och tjänster som ska, eller redan, nyttjas.

I första hand skickar vi frågorna till dig i ett meddelande i Internetbanken. I vissa fall kan vi komma att behöva kontakta dig per SMS eller genom sedvanligt postalt brevutskick.

Nedan återfinns ett exempel på en fråga du som kund kan komma att behöva besvara. Notera att kommunikationen primärt sker via Internetbanken.

”Det har nyligen inkommit en större insättning på ditt Servicekonto. Banken har skyldighet att ha god kännedom om våra kunder och de transaktioner som sker i våra system.

Med anledning av ovan ber vi dig återkomma med uppgift till oss om varifrån pengarna kommer. Då syftar det till vilken härkomst pengarna har och inte vilken bank som pengarna har överförts från.”

Underlag du kan behöva skicka in

Det underlag vi ber dig skicka in kan exempelvis behövas för att vi ska; 1. förstå varför en viss insättning görs och varifrån pengarna kommer, 2. styrka din identitet eller 3. inhämta annan information som är av värde för kundkännedomen, till exempel skatterättslig hemvist och medborgarskap.

Nedan följer några exempel på vilken typ av underlag vi kan komma att behöva inhämta från dig som kund.

  • Vidimerad kopia på ID-handling (exempelvis körkort, nationellt ID-kort, pass)
  • Kontoutdrag
  • Kvittot från en försäljning (exempelvis bilförsäljning, fond- eller aktieförsäljning)
  • Underlag på specifik transaktion som är genomförd, eller som ska genomföras.

 

Så används, och skyddas, din information

Den information vi samlar in och erhåller genom de frågor vi ställer och de underlag vi begär in används för att vi ska uppnå den kundkännedom som penningtvättslagen kräver av oss. Vi använder helt enkelt informationen och underlagen för att bättre förstå våra kunder och deras syften med nyttjandet av de banktjänster vi tillhandahåller. Underlagen som vi begär in är också en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att förstår de transaktioner som sker i våra system och som görs till och från konton i banken.

Det är viktigt att du som kund känner dig trygg med att besvara våra frågor och skicka in det underlag som eventuellt efterfrågas. Därför är all den information du förser oss med strikt konfidentiell och omfattas av gällande banksekretess.

 

FATCA och CRS

I samband med att du blir kund eller öppnar ny produkt i Lån & Spar Bank eller vi får indikation om att du kan vara skattskyldig i annat land än Sverige är vi skyldighet att inhämta uppgifter (egenförsäkran) från dig gällande bland annat din skatterättsliga hemvist.

Banken lämnar årligen kontrolluppgifter till Skatteverket, som därefter överför dem till de länder Sverige har avtal med gällande informationsutbyte (FATCA och CRS).

FATCA


Finansiella institut runt om i världen ska som följd av den amerikanska lagen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) lämna uppgifter om amerikanska personers kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, Internal Revenue Service (IRS).

För att underlätta för finansiella institut som ska lämna dessa uppgifter har Sverige ingått avtal med USA, det så kallade FATCA-avtalet. Är du amerikansk medborgare eller skattemässigt bosatt i USA (t.ex. Green card holder) omfattas du av FATCA.

CRS


Sverige har undertecknat ett multilateralt avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Har du skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA omfattas du av CRS.

Referens: FATCACRS