Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Villahemförsäkring

Villahemförsäkringen kan ersätta skador på byggnaden och tomten, men även skydda dig, din familj och dina saker. Vilken försäkring passar dig? Bas, Lagom eller Plus? Här kan du jämföra. 

Pappa med sina två barn

Bas

Check mark

Lös egendom försäkrade upp till 500 000 kr

Check mark

Reseskydd i 45 dagar ingår

Check mark

Lösöre på annan plats försäkrade upp till 50 000 kr

Teckna Bas

Lagom

Utöver det som ingår i Villahemförsäkring Bas gäller också:  

Check mark

Lös egendom försäkrade upp till 1 000 000 kr

Check mark

Reseskydd i 45 dagar ingår

Check mark

Lösöre på annan plats försäkrade upp till 50 000 kr

Teckna Lagom

Plus

Utöver det som ingår i Villahemförsäkring Lagom gäller också:  

Check mark

Lös egendom försäkrade upp till 1 500 000 kr

Check mark

Reseskydd i 60 dagar ingår

Check mark

Lösöre på annan plats försäkrade upp till 100 000 kr

Teckna Plus
Villahemförsäkring

Teckna en Villahemförsäkring

Vi erbjuder trygga och prisvärda försäkringar anpassade efter dina behov. Funderar du på vilken försäkring som passar dig kan du kontakta oss. Eller fyll i formuläret för en offert. Offerten är inte bindande.

Vilket skydd är bäst för mig?

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och den ersättning du kan få.

Bas Lagom Plus
Egendomsskydd villa Fullvärde Fullvärde Fullvärde
Lösegendom 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr
Lösöre på annan plats 50 000 kr 50 000 kr 100 000 kr
Ansvarsförsäkring
Rättsskydd 250 000 kr 250 000 kr 350 000 kr
Reseskydd 45 dagar 45 dagar 60 dagar
Överfall- och krisförsäkring
Allrisk byggnad 150 000 kr 200 000 kr
Ytskikt & tätskikt 150 000 kr 200 000 kr
Minskat åldersavdrag
Allrisk lösegendom
Mobbning & identitetsskydd
Glöm mig - Web Clean up
Elektronikskydd & självriskreducering
Utökat reseskydd
Självriskreducering byggnad
Utökat läckageskydd
Vitvaruskydd

UTÖKAT SKYDD FÖR SPECIFIKA HÄNDELSER

Tilläggsförsäkringar

Tre personer åker i en lite båt på havet

Småbåtsförsäkring

Gäller för båt, som drivs med segel eller motor vars effekt är högst 15 hk och vars skrov har en största längd av 6 meter.

Småbåtsförsäkring
En hand plåstrar om ett knä efter ett olycksfall

Fritidsolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfallsskada under den försäkrades fritid.

Fritidsolycksfallsförsäkring
Hand som håller i hemnycklar

Uthyrningsförsäkring

Funderar du på att hyra ut ditt fritidshus? Uthyrningsförsäkring kan bland annat lämna ersättning för stöld och skadegörelse, lösegendom och byte av lås. 

Uthyrningsförsäkring

Om villahemförsäkring

Vanliga frågor & svar

I villahemförsäkringen ingår skydd för din lösegendom i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller för din villa eller ditt radhus och övriga byggnader som finns angivna på försäkringsbrevet. Vad som är försäkrat framgår av ditt försäkringsbrev.

Läs mer

Försäkringen gäller under den försäkringsperiod som anges i ditt försäkringsbrev, vanligtvis en period om ett år. Om du inte aktivt väljer att säga upp din försäkring förnyas den automatiskt. 

Läs mer

Villahemförsäkringen gäller för dig och de som är folkbokförda på den adress som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet. På försäkringsbrevet framgår antalet personer som är försäkrade.

Priset på din försäkring bestäms av flera faktorer, till exempel var bostaden ligger, bostadens storlek och antal våtutrymmen. 

Läs mer

Ikon för skadeanmälan villahemförsäkring

Skadeanmälan

När det otänkbara händer kan du anmäla skadan dygnet runt direkt till Gjensidige. 

Villaförsäkring

Villaförsäkring

Det är möjligt att teckna en renodlad Villaförsäkring. Men man bör vara medveten om att Villaförsäkringen bara gäller för själva fastigheten och inte personliga tillhörigheter. Har du en kollektiv obligatorisk hemförsäkring genom fackförbund eller liknande kan försäkringen avgränsas till att bara omfatta villan. Fyll i formuläret för en offert. Formuläret är ej bindande.

Villaförsäkring

Genom att fylla i detta formulär får du en offert som inte är bindande. 

Fullständigt personnummer, 12 siffror (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX).
Vilket skydd är du intresserad av?
Önskar du tilläggsförsäkringar?
Fyll i önskat startdatum, alternativt huvudförfallodagen på din nuvarande försäkring. Huvudförfallodag är den dag som din försäkring förnyas eller löper ut och kan hittas i ditt försäkringsbrev.
Du hittar till exempel beteckningen i dina lånehandlingar eller genom att vända dig till din kommuns byggnadsnämnd.
Den del av ytan i en bostad som inte betraktas som boarea.
Med byggnadsår avses det år byggnaden blev färdig för användning.
Så som badrum, duschrum och tvättstuga.
Har du vattenburen uppvärmning?
Finns källare?
Om ja, vilken typ?
Finns fristående byggnad utöver huvudbyggnaden?
Exempel: 2st. 32 kvm, indraget vatten. 12 kvm, inget indraget vatten. 

Personuppgiftsansvarig 

Lån & Spar Sverige, bankfilial Org.nr 516406-0971 Postadress: Box 4114, SE–203 12 Malmö  Telefonnummer: 040-205 600 E-post: info@lsb.se Webb: lsb.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud i Lån & Spar Bank nås på adress, Lån & Spar Bank A/S, Att: DPO, Højbro Plads 9-11, 1200 Köpenhamn, Danmark. 

Ändamålen med behandlingen

Banken behandlar personuppgifter i syfte att kontrollera, rådge, kreditpröva och fatta beslut inför ingående av avtal om bankens produkter och tjänster, administrera och fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Behandling sker även i syfte att genomföra marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, statistik, metod- och affärsutveckling, riskhantering samt för att utvärdera tjänster och produkter. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av kredit för kapitaltäckningsändamål. 

Personuppgifter kan vidare behandlas av Banken som underlag för finansiell rådgivning och information om Bankens tjänster och produkter.

Banken registrerar vidare, för kreditgivningsändamål, viss kundgemenskap i sitt system. Sådan registrering baseras på följande kriterier för gemenskap med annan kund i Banken 1) innehav av gemensam produkt, 2) giftermål eller registrerat partnerskap och/eller 3) samma folkbokföringsadress.

Banken kan också komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

Samtal till och från banken kan komma att spelas in i syfte att dokumentera ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Grunden för behandling 

Bankens behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

  • Banken behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna kundavtal samt för att vidta åtgärder på begäran av person som ansöker om produkter eller tjänster hos Banken. 
  • Banken behandlar personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. 
  • Banken behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Bankens tjänster och produkter till sina kunder (angående direktreklamspärr – se nedan.)
  • Eventuell behandling av personuppgifter vid marknadsföring via e-post till andra personer än Bankens kunder grundas på samtycke från den registrerade. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen omfattar

Basuppgifter: personnummer, namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-postadress. Produktrelaterade uppgifter: uppgifter från kreditupplysningsbolag, uppgifter lämnade av person i samband med ansökan om produkt. Övriga uppgifter: uppgifter som kund lämnar till Banken i samband med administration/frågor gällande kundens engagemang eller Bankens övriga tjänster. Om person ansöker om eller innehar låneskyddsförsäkring eller liknande produkt: uppgift om person/kund är fullt arbetsför.  

Utebliven information 

Om person inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att person inte erhåller Bankens produkter eller tjänster.

Personuppgifter som behandlas har samlats in från en eller flera av följande källor

Personen (direkt och indirekt efter godkännande), kreditupplysningsbolag och SPAR. 

 

Mottagare

Personuppgifterna har eller ska lämnas till följande mottagare:

  • Bankens olika enheter i Sverige och Danmark.
  • Av Banken anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckeri.
  • Bankens utvalda samarbetspartners, så som försäkringsbolag, medlemsorganisationer och låneförmedlare.

Mottagare finns i Sverige och Danmark. I vissa fall kan mottagare även finnas i annat EU-land.

Automatiserat beslutsfattande och profilering 

Vid ansökan och hantering av krediter kan automatiserat beslutsfattande och profilering av person/kund förekomma. Automatiserat beslutsfattande rör framför allt beslut om kreditgivning baserat på kreditbetyg och liknande som Banken inhämtar från kreditupplysningsföretag. Person som ansöker om produkt (kredit) ska uppfylla Bankens krav på kreditvärdighet avseende den aktuella produkten. 

Tid som personuppgifterna behandlas 

Personuppgifter behandlas tio år efter senast avslutade engagemanget kunden har haft i Banken. Behandling av personuppgifter i andra fall sker utifrån den kortare tidsperiod banken bedömer det nödvändigt eller lämpligt utifrån rättsliga förpliktelser eller god kundvård. Till exempel kommer uppgifter med koppling till kontroll enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att behandlas i minst fem år.

Information om personuppgifter 

Person som ansökt om produkter från Banken och som registrerats har rätt att få information från Banken angående vilka personuppgifter som Banken behandlar om personen och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Banken, se adress ovan.

Direktreklamspärr

Kund kan begära att Banken inför direktreklamspärr. Då erhåller kunden inte reklaminformation direkt från Banken. 

Rätt att begära rättelse, radering eller begränsningar av respektive invända mot behandling av personuppgifter, dataportabilitet 

Person/kund har rätt att begära rättelse av personuppgift som Banken behandlar om personen/kunden. Person/kund har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

Återkallelse av samtycke

Om viss personuppgift behandlas på grundval samtycke från den registrerade äger den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke när som helst. 

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Person/kund har rätt att inge klagomål avseende Bankens behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se. I Danmark är tillsynsmyndigheten Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, www.datatilsynet.dk.

Personuppgifter som behandlas 

Sådan information lämnas antingen elektroniskt via meddelande i internetbanken eller skickas till personens/kundens folkbokföringsadress. Inspelade samtal lämnas endast elektroniskt.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.