Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Fritidshusförsäkring

Med vår försäkring kan du känna dig lugn med att ditt andra hem är i trygga händer om det oförutsedda skulle hända. Vår försäkring för fritidshus ger skydd vid bland annat stöld och brand. 

 

Fritidshus med sjötomt

Lagom

Check mark

Lösegendom upp till 200 000 kr

Check mark

Egendomsskydd för lösegendom så som möbler, cyklar och kläder

Check mark

Skadedjursförsäkring hos Anticimex ingår

Plus

Utöver det som ingår i Fritidshusförsäkring Lagom gäller också:  

Check mark

Lösegendom upp till 1 000 000 kr

Check mark

Allrisk byggnad

Check mark

Ytskikt och tätskikt

Fritidshusförsäkring

Teckna en Fritidshusförsäkring

Vi erbjuder trygga och prisvärda försäkringar anpassade efter dina behov. Funderar du på vilken försäkring som passar dig kan du kontakta oss. Eller fyll i formuläret för en offert. Formuläret är ej bindande. 

Teckna en Fritidshusförsäkring

Genom att fylla i detta formulär får du en offert som inte är bindande. 

Fullständigt personnummer, 12 siffror (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX).
Vilket skydd är du intresserad av?
Önskar du tilläggsförsäkringar?
Huvudförfallodag innebär den dagen som din försäkring förnyas/löper ut. Vilken dag som är huvudförfallodag står i ditt försäkringsavtal. 
Med byggnadsår avses det år byggnaden blev färdig för användning.
Vilken grund har fritidshuset?
Vilken stomme har fritidshuset?
Har du vattenburen uppvärmning?
Finns fristående byggnad utöver huvudbyggnaden?
Exempel: 2st. 32 kvm, indraget vatten. 12 kvm, inget indraget vatten. 

Personuppgiftsansvarig 

Lån & Spar Sverige, bankfilial Org.nr 516406-0971 Postadress: Box 4114, SE–203 12 Malmö  Telefonnummer: 040-205 600 E-post: info@lsb.se Webb: lsb.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud i Lån & Spar Bank nås på adress, Lån & Spar Bank A/S, Att: DPO, Højbro Plads 9-11, 1200 Köpenhamn, Danmark. 

Ändamålen med behandlingen

Banken behandlar personuppgifter i syfte att kontrollera, rådge, kreditpröva och fatta beslut inför ingående av avtal om bankens produkter och tjänster, administrera och fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Behandling sker även i syfte att genomföra marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, statistik, metod- och affärsutveckling, riskhantering samt för att utvärdera tjänster och produkter. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av kredit för kapitaltäckningsändamål. 

Personuppgifter kan vidare behandlas av Banken som underlag för finansiell rådgivning och information om Bankens tjänster och produkter.

Banken registrerar vidare, för kreditgivningsändamål, viss kundgemenskap i sitt system. Sådan registrering baseras på följande kriterier för gemenskap med annan kund i Banken 1) innehav av gemensam produkt, 2) giftermål eller registrerat partnerskap och/eller 3) samma folkbokföringsadress.

Banken kan också komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

Samtal till och från banken kan komma att spelas in i syfte att dokumentera ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Grunden för behandling 

Bankens behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

  • Banken behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna kundavtal samt för att vidta åtgärder på begäran av person som ansöker om produkter eller tjänster hos Banken. 
  • Banken behandlar personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. 
  • Banken behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Bankens tjänster och produkter till sina kunder (angående direktreklamspärr – se nedan.)
  • Eventuell behandling av personuppgifter vid marknadsföring via e-post till andra personer än Bankens kunder grundas på samtycke från den registrerade. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen omfattar

Basuppgifter: personnummer, namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-postadress. Produktrelaterade uppgifter: uppgifter från kreditupplysningsbolag, uppgifter lämnade av person i samband med ansökan om produkt. Övriga uppgifter: uppgifter som kund lämnar till Banken i samband med administration/frågor gällande kundens engagemang eller Bankens övriga tjänster. Om person ansöker om eller innehar låneskyddsförsäkring eller liknande produkt: uppgift om person/kund är fullt arbetsför.  

Utebliven information 

Om person inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att person inte erhåller Bankens produkter eller tjänster.

Personuppgifter som behandlas har samlats in från en eller flera av följande källor

Personen (direkt och indirekt efter godkännande), kreditupplysningsbolag och SPAR. 

 

Mottagare

Personuppgifterna har eller ska lämnas till följande mottagare:

  • Bankens olika enheter i Sverige och Danmark.
  • Av Banken anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckeri.
  • Bankens utvalda samarbetspartners, så som försäkringsbolag, medlemsorganisationer och låneförmedlare.

Mottagare finns i Sverige och Danmark. I vissa fall kan mottagare även finnas i annat EU-land.

Automatiserat beslutsfattande och profilering 

Vid ansökan och hantering av krediter kan automatiserat beslutsfattande och profilering av person/kund förekomma. Automatiserat beslutsfattande rör framför allt beslut om kreditgivning baserat på kreditbetyg och liknande som Banken inhämtar från kreditupplysningsföretag. Person som ansöker om produkt (kredit) ska uppfylla Bankens krav på kreditvärdighet avseende den aktuella produkten. 

Tid som personuppgifterna behandlas 

Personuppgifter behandlas tio år efter senast avslutade engagemanget kunden har haft i Banken. Behandling av personuppgifter i andra fall sker utifrån den kortare tidsperiod banken bedömer det nödvändigt eller lämpligt utifrån rättsliga förpliktelser eller god kundvård. Till exempel kommer uppgifter med koppling till kontroll enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att behandlas i minst fem år.

Information om personuppgifter 

Person som ansökt om produkter från Banken och som registrerats har rätt att få information från Banken angående vilka personuppgifter som Banken behandlar om personen och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Banken, se adress ovan.

Direktreklamspärr

Kund kan begära att Banken inför direktreklamspärr. Då erhåller kunden inte reklaminformation direkt från Banken. 

Rätt att begära rättelse, radering eller begränsningar av respektive invända mot behandling av personuppgifter, dataportabilitet 

Person/kund har rätt att begära rättelse av personuppgift som Banken behandlar om personen/kunden. Person/kund har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

Återkallelse av samtycke

Om viss personuppgift behandlas på grundval samtycke från den registrerade äger den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke när som helst. 

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Person/kund har rätt att inge klagomål avseende Bankens behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se. I Danmark är tillsynsmyndigheten Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, www.datatilsynet.dk.

Personuppgifter som behandlas 

Sådan information lämnas antingen elektroniskt via meddelande i internetbanken eller skickas till personens/kundens folkbokföringsadress. Inspelade samtal lämnas endast elektroniskt.

Vilket skydd passar dig?

Vilken försäkring behöver du? Det beror förstås på hur du använder ditt fritidshus och vad du vill att försäkringen ska gälla för.

Lagom

Plus

Ansvarsförsäkring

5 000 000 kr

5 000 000 kr

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som ägare till fritidshuset krävs på skadestånd. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som ställer kravet. Vi för din talan vid en eventuell rättegång och svarar då också för rättegångskostnaderna. Vi betalar det skadestånd du är skyldig att betala. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kr.

Egendomsskydd byggnad

 

 

Egendom som kan försäkras är fritidshuset och övriga byggnader på tomten. Försäkringen gäller också för ledningar och installationer fram till kommunal eller samägd anläggning och för tomten. Egendomsskyddet i försäkringen kan lämna ersättning vid bland annat stöld och skadegörelse, brand-, explosion- och nedsotningsskador, vatten- och andra läckageskador, storm-, hagel och blixtskador, översvämnings- och naturskador, skador på installationer och hushållsmaskiner, skador på glasrutor, skador orakade av vilja djur i bostaden, förekomst av skadedjur och merkostnader för annat boende om ditt fritidshus förstörs av brand eller vattenskada.

Egendomsskydd lösöre

200 000 kr

1 000 000 kr

Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar.

Krisförsäkring

 

 

Om du drabbas av traumatiskt tillstånd efter brand eller inbrott i det försäkrade fritidshuset ersätter försäkringen behandling hos psykolog.

Rättsskydd

250 000 kr

250 000 kr

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du som privatperson och ägare av fritidshuset hamnar i en rättstvist. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader. Högsta ersättningsbelopp är 250 000 kr varav 40 000 kr för vittnes- och utredningskostnader.

Allrisk byggnad

200 000 kr

Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse.

Lösöre Plus

10 000 kr /skadetillfälle

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på utomhusgrill och trädgårdsmöbler som är placerade på den försäkrade fastigheten. Försäkringen gäller även för stöld av skidor och skidutrustning som förvaras i anslutning till den försäkrade bostaden.

Minskat åldersavdrag

 

Försäkringen ersätter det åldersavdrag som överstiger 15 000 kr om försäkrad byggnad drabbas av skada som ersätts enligt avsnitten:
• Egendomsskador
• Allrisk byggnad
• Ytskikt och tätskikt
• Utökat läckageskydd

Underförsäkringsskydd lösegendom

 

Försäkringen gäller om du under pågående försäkringsår skaffar egendom som medför att värdet av din sammanlagda egendom i fritidshuset överstiger försäkringsbeloppet. Du måste dock anmäla förändringen senast i samband med att din försäkring förnyas.

Utökat läckageskydd

100 000 kr

Försäkringen gäller för skada på bostadsbyggnad som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Ytskikt & tätskikt

200 000 kr

Försäkringen gäller för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada.

När du samlar fler försäkringar

Samlingsrabatt

10 % rabatt

Om du tecknar 2 försäkringar får du 10 % rabatt på årspremien.

15 % rabatt

Om du tecknar 3 försäkringar får du 15 % rabatt på årspremien.

UTÖKAT SKYDD FÖR SPECIFIKA HÄNDELSER

Tilläggsförsäkringar

Hand som håller i hemnycklar

Uthyrningsförsäkring

Funderar du på att hyra ut ditt fritidshus? Uthyrningsförsäkring kan bland annat lämna ersättning för stöld och skadegörelse, lösegendom och byte av lås. 

Läs mer
Tre personer åker i en lite båt på havet

Småbåtsförsäkring

Har du en småbåt vid stugan och vill skydda den från oförutsedda händelser? Försäkringen täcker även skador på bockar och täckningsmaterial. 

Läs mer

Om fritidshusförsäkring

Vanliga frågor & svar

Försäkringen gäller för dig och dina familjemedlemmar. Egendomsskyddet gäller normalt för din tomt, ditt fritidshus och din lösegendom. Lösegendomar innebär hushållets personliga ägodelar som förvaras i fritidshuset, exempelvis möbler, cyklar, kläder. Av ditt försäkringsbrev framgår vilken egendom som är försäkrad.

I din fritidshusförsäkring kan du få ersättning för bland annat:

• stöld och skadegörelse

• brand-, explosion- och nedsotningsskador

• vatten- och andra läckageskador

• översvämnings- och naturskador

• skador på installationer och hushållsmaskiner

Läs mer

Det finns flera faktorer som påverkar priset på din försäkring, till exempel var huset ligger, antal våtutrymmen och husets storlek. Det försäkringsbelopp du valt för lösegendom påverkar också priset. Priset på din försäkring påverkas även av ditt val av självrisk.

Läs mer

Ja, fritidshusförsäkringen kan ge ersättning för en fuktskada såvida skadan inte är orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande eller materialfel.