Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Bilförsäkring

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker bland annat stöld, brand och vagnskada. Vilket skydd behöver du?

Hund i bil

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil. Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom när du använder ditt fordon i trafiken.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och täcker ett flertal skador så som glasskador, brandskador och stöld. 

Helförsäkring

Helförsäkringen är den mest omfattande bilförsäkringen. Med en helförsäkring kan du få ersättning om din bil skadas vid exempelvis en trafikolycka eller vid en plåtskada. 

bilförsäkring

Teckna en Bilförsäkring

Vi erbjuder trygga och prisvärda försäkringar anpassade efter dina behov. Funderar du på vilken försäkring som passar dig kan du kontakta oss. Eller fyll i formuläret för en offert. Formuläret är ej bindande.

Teckna en Bilförsäkring

Genom att fylla i detta formulär får du en offert som inte är bindande. 

Fullständigt personnummer, 12 siffror (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX).
Vilket skydd är du intresserad av?
Önskar du Pluspaketet?
Pluspaketet är ett tillägg till halv- och helförsäkringen. Här ingår till exempel bärgning till verkstad eller reparation på plats, däckbyte vid punktering, låsöppning, kostnader för hyrbil upp till 75 dagar och hel eller delvis ersättning för din självrisk vid skadegörelse, parkeringsskada och djurkollision.
Fyll i önskat startdatum, alternativt huvudförfallodagen på din nuvarande försäkring. Huvudförfallodag är den dag som din försäkring förnyas eller löper ut och kan hittas i ditt försäkringsbrev.
Antal mil du uppskattar att du kör under ett år. 
Kommer någon under 24 år köra bilen?
Självrisk vid brand och stöld
Självrisk är den avgift du själv står för om något händer. Högre självrisk ger lägre månadskostnad. 
Självrisk vid vagnskada
Självrisk är den avgift du själv står för om något händer. Högre självrisk ger lägre månadskostnad. 

Personuppgiftsansvarig 

Lån & Spar Sverige, bankfilial Org.nr 516406-0971 Postadress: Box 4114, SE–203 12 Malmö  Telefonnummer: 040-205 600 E-post: info@lsb.se Webb: lsb.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud i Lån & Spar Bank nås på adress, Lån & Spar Bank A/S, Att: DPO, Højbro Plads 9-11, 1200 Köpenhamn, Danmark. 

Ändamålen med behandlingen

Banken behandlar personuppgifter i syfte att kontrollera, rådge, kreditpröva och fatta beslut inför ingående av avtal om bankens produkter och tjänster, administrera och fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Behandling sker även i syfte att genomföra marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, statistik, metod- och affärsutveckling, riskhantering samt för att utvärdera tjänster och produkter. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av kredit för kapitaltäckningsändamål. 

Personuppgifter kan vidare behandlas av Banken som underlag för finansiell rådgivning och information om Bankens tjänster och produkter.

Banken registrerar vidare, för kreditgivningsändamål, viss kundgemenskap i sitt system. Sådan registrering baseras på följande kriterier för gemenskap med annan kund i Banken 1) innehav av gemensam produkt, 2) giftermål eller registrerat partnerskap och/eller 3) samma folkbokföringsadress.

Banken kan också komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

Samtal till och från banken kan komma att spelas in i syfte att dokumentera ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Grunden för behandling 

Bankens behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

 • Banken behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna kundavtal samt för att vidta åtgärder på begäran av person som ansöker om produkter eller tjänster hos Banken. 
 • Banken behandlar personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. 
 • Banken behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Bankens tjänster och produkter till sina kunder (angående direktreklamspärr – se nedan.)
 • Eventuell behandling av personuppgifter vid marknadsföring via e-post till andra personer än Bankens kunder grundas på samtycke från den registrerade. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen omfattar

Basuppgifter: personnummer, namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-postadress. Produktrelaterade uppgifter: uppgifter från kreditupplysningsbolag, uppgifter lämnade av person i samband med ansökan om produkt. Övriga uppgifter: uppgifter som kund lämnar till Banken i samband med administration/frågor gällande kundens engagemang eller Bankens övriga tjänster. Om person ansöker om eller innehar låneskyddsförsäkring eller liknande produkt: uppgift om person/kund är fullt arbetsför.  

Utebliven information 

Om person inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att person inte erhåller Bankens produkter eller tjänster.

Personuppgifter som behandlas har samlats in från en eller flera av följande källor

Personen (direkt och indirekt efter godkännande), kreditupplysningsbolag och SPAR. 

 

Mottagare

Personuppgifterna har eller ska lämnas till följande mottagare:

 • Bankens olika enheter i Sverige och Danmark.
 • Av Banken anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckeri.
 • Bankens utvalda samarbetspartners, så som försäkringsbolag, medlemsorganisationer och låneförmedlare.

Mottagare finns i Sverige och Danmark. I vissa fall kan mottagare även finnas i annat EU-land.

Automatiserat beslutsfattande och profilering 

Vid ansökan och hantering av krediter kan automatiserat beslutsfattande och profilering av person/kund förekomma. Automatiserat beslutsfattande rör framför allt beslut om kreditgivning baserat på kreditbetyg och liknande som Banken inhämtar från kreditupplysningsföretag. Person som ansöker om produkt (kredit) ska uppfylla Bankens krav på kreditvärdighet avseende den aktuella produkten. 

Tid som personuppgifterna behandlas 

Personuppgifter behandlas tio år efter senast avslutade engagemanget kunden har haft i Banken. Behandling av personuppgifter i andra fall sker utifrån den kortare tidsperiod banken bedömer det nödvändigt eller lämpligt utifrån rättsliga förpliktelser eller god kundvård. Till exempel kommer uppgifter med koppling till kontroll enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att behandlas i minst fem år.

Information om personuppgifter 

Person som ansökt om produkter från Banken och som registrerats har rätt att få information från Banken angående vilka personuppgifter som Banken behandlar om personen och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Banken, se adress ovan.

Direktreklamspärr

Kund kan begära att Banken inför direktreklamspärr. Då erhåller kunden inte reklaminformation direkt från Banken. 

Rätt att begära rättelse, radering eller begränsningar av respektive invända mot behandling av personuppgifter, dataportabilitet 

Person/kund har rätt att begära rättelse av personuppgift som Banken behandlar om personen/kunden. Person/kund har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

Återkallelse av samtycke

Om viss personuppgift behandlas på grundval samtycke från den registrerade äger den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke när som helst. 

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Person/kund har rätt att inge klagomål avseende Bankens behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se. I Danmark är tillsynsmyndigheten Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, www.datatilsynet.dk.

Personuppgifter som behandlas 

Sådan information lämnas antingen elektroniskt via meddelande i internetbanken eller skickas till personens/kundens folkbokföringsadress. Inspelade samtal lämnas endast elektroniskt.

Vilket försäkringsskydd behöver du?

Vilket försäkringsskydd du ska välja beror på hur omfattande försäkring du behöver. Det kan exempelvis bero på bilens värde, men även hur ny bilen är. Tänk på att trafikförsäkringen är obligatorisk. 

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafik

 

 

 

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Kris

 

 

 

Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Allrisk

 

 

Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tankat fel.

Brand

 

 

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

Glasruta

 

 

Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det. Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av Gjensidige godkänd reparatör i stället för byte av rutan är självrisken 0 kr.

Maskinskada

 

 

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik, fram till dess att din bil är 10 år gammal eller har gått 12 000 mil.

Räddning

 

 

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

Rättsskydd

 

 

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Stöld

 

 

Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

Vagnskada

 

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning för skador på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse.

En icke trafikerad väg i skogen

Pluspaketet 99 kr/mån

Oavsett om du väljer halv- eller helförsäkring kan du välja till vårt Pluspaket för 99 kr/månad.

I paketet ingår till exempel:

 • bärgning till verkstad
 • reparation på plats
 • däckbyte vid punktering
 • låsöppning
 • kostnader för hyrbil upp till 75 dagar
 • hel eller delvis ersättning för din självrisk vid skadegörelse, parkeringsskada och djurkollision.

När du samlar fler försäkringar

Samlingsrabatt

10 % rabatt

Om du tecknar 2 försäkringar får du 10 % rabatt på årspremien.

15 % rabatt

Om du tecknar 3 försäkringar får du 15 % rabatt på årspremien.

Om bilförsäkring

Vanliga frågor & svar

I försäkringen (utom trafikförsäkringen) ingår den försäkrade bilen och utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normalt för bilen. Exempel på detta är elektronisk utrustning så som fast monterad bilstereo och navigationsutrustning. Dessutom gäller försäkringen för avmonterad bildel eller utrustning, om inte annan monterats i dess ställe samt en uppsättning hjul utöver de som finns på bilen.

Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett antal faktorer som till exempel bilmodell, omfattning på försäkringen och årlig körsträcka. Premien påverkas även av ditt val av självrisk.

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet vilka är nästan alla länder i Europa. Det innebär att din bilförsäkring gäller i följande länder:

Läs mer

Du behöver inte kontakta oss vid försäljning av din bil utan försäkringen kommer avslutas från samma datum som ägarbytet sker per automatik.

Läs mer

Du kan välja att betala din försäkring helårs-, halvårs-, kvartals- eller månadsvis. Månadsbetalning sker via autogiro. Väljer du att betala via pappersfaktura så tillkommer en fakturaavgift. Premien för en ny försäkring ska betalas inom 14 dagar.

En del försäkringsmoment innehåller undantag som försäkringen inte gäller för. I försäkringsvillkoren hittar du dessa under rubriken ”Försäkringen gäller inte för”.

Läs mer

Vilken försäkring du ska välja beror på hur omfattande försäkring du behöver. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för mer information.

Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom och är en försäkring du måste ha enligt lag för att få köra din bil. 

Läs mer

Försäkringen börjar gälla från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den ska börja gälla, gäller den först efter det klockslag då du tecknade den. Försäkringstiden är normalt ett år.

Läs mer

Om du har krockat med ett djur ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt. Stöld, skadegörelse och olycka med vilt djur ska också polisanmälas.

Skadeanmälan

När det otänkbara händer kan du anmäla skadan dygnet runt direkt till Gjensidige. 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.